WERKWIJZE
bij PSIconsult

Psiconsult werkt met een zo kort mogelijke wachtlijst: na aanmelding wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor het intakegesprek. De intake en behandeling worden door dezelfde psycholoog uitgevoerd, waardoor de continuïteit in het hulpverleningsproces wordt gegarandeerd. Zo werkt de eerstelijnspsycholoog.

intake en behandelvoorstel
Het intakegesprek wordt vaak uitgebreid met enkele psychologische vragenlijsten, om een beter beeld te kunnen vormen van de aard en ernst van de klachten. Na het intakegesprek en het eventuele vragenlijstonderzoek wordt er een behandelvoorstel geformuleerd, dat met u besproken wordt.

doelen en behandeling
Samen met u worden de behandeldoelen geformuleerd. Dit zijn altijd praktische, haalbare doelen. De focus van de behandeling is op het hier-en-nu, het verleden wordt hierbij slechts betrokken als dat echt nodig is. Van u als cliënt wordt een actieve rol  verwacht, in de loop van de behandeling krijgt u dan ook vaak opdrachten mee om thuis of op het werk mee te oefenen. In de eerste fase van de behandeling zullen de contacten doorgaans wekelijks zijn, na verloop van tijd zal de frequentie afnemen naar eenmaal per twee of drie weken.

voortgang en afsluiting
De voortgang van de behandeling wordt samen met u geëvalueerd. Zo nodig vindt tijdens de behandeling telefonische afstemming of overleg met de huisarts plaats. Dit gebeurt uitsluitend met uw toestemming. Als de klachten voldoende zijn afgenomen kan de behandeling worden afgerond.

terugkoppeling huisarts
Psiconsult heeft op twee momenten in  het behandeltraject contact met uw huisarts:
-      bij de aanvang van de behandeling, om hem/haar te laten weten dat het traject is gestart
-      na afsluiting van het traject, wij zenden hem/haar dan een kort eindverslag
De verslaglegging naar uw huisarts gebeurt uitsluitend als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Aanmelden