Psiconsult werkt met een zo kort mogelijke wachtlijst: na aanmelding word je zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor het intakegesprek.

Intake en behandelvoorstel
Het intakegesprek wordt vaak uitgebreid met enkele psychologische vragenlijsten, om een beter beeld te kunnen vormen van de aard en ernst van de klachten. Na het intakegesprek en het eventuele vragenlijstonderzoek wordt er een behandelvoorstel geformuleerd, die met je besproken wordt.
Bij aanvang van de behandeling krijg je ook een inlog voor onze web omgeving om een zogenaamde ROM-vragenlijst in te vullen, om een ‘beginstand’ van je klachtenniveau te meten.

Doelen en behandeling
Samen met jou worden de behandeldoelen geformuleerd. Dit zijn altijd praktische, haalbare doelen. De focus van de behandeling is het hier-en-nu, het verleden wordt hierbij slechts betrokken als dat echt nodig is. Van jou als cliënt wordt een actieve rol verwacht, in de loop van de behandeling krijgt je dan ook vaak opdrachten mee om bijvoorbeeld thuis of op het werk mee te oefenen. In de eerste fase van de behandeling zullen de contacten doorgaans wekelijks zijn, na verloop van tijd zal de frequentie afnemen naar eenmaal per twee of drie weken.

Voortgang en afsluiting
De voortgang van de behandeling wordt samen met jou geëvalueerd. Zo nodig vindt tijdens de behandeling telefonische afstemming of overleg met de huisarts plaats. Dit gebeurt uitsluitend met jouw toestemming.
Als de klachten voldoende zijn afgenomen kan de behandeling worden afgerond. Je krijgt dan opnieuw de ROM-vragenlijst aangeboden; door begin en eindmeting van een ROM vragenlijst tegenover elkaar te zetten hebben we ook een objectieve maat om het resultaat te bezien.

Locatie
In de meeste gevallen zal de behandeling op het praktijkadres worden uitgevoerd. Desgewenst kan (een deel van) de behandeling ook via beeldbellen plaatsvinden.

Terugkoppeling huisarts
Psiconsult heeft op twee momenten in  het behandeltraject contact met de huisarts:
-      bij de aanvang van de behandeling, om hem/haar te laten weten dat het traject is gestart;
-      na afsluiting van het traject, wij zenden hem/haar dan een kort eindverslag.
De verslaglegging/terugkoppeling naar de huisarts gebeurt uitsluitend als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Aanleveren ROM
Het is wettelijk verplicht om bij de start en het afsluiten van iedere behandeling een vragenlijst af te nemen om het effect van de behandeling te meten, de zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM). Voor of na het intakegesprek ontvang je een e-mail met een link naar deze vragenlijst. Deze kun je dan online, in een beveiligde omgeving invullen. Psiconsult is verplicht om deze gegevens uiteindelijk aan te leveren aan Akwa GGZ. Akwa GGZ beheert een landelijk informatiesysteem waar cliëntgegevens en behandelinformatie anoniem verzameld worden om de kosten en kwaliteit van de zorg in kaart te brengen. Deze gegevens worden dubbel gepseudonimiseerd aangeleverd en zijn daarmee niet herleidbaar naar individuele cliënten. Als je het ondanks deze beschermende maatregelen niet eens bent, kun je bij het intakegesprek een speciale privacyverklaring invullen waarin je aangeeft dat je dit niet wil.

Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’. In de alliantie zijn patiënten-, naasten-, beroeps- en brancheorganisaties uit de ggz vertegenwoordigd. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de kwaliteitsraad en/of de raad van toezicht van Akwa GGZ.