PRIVACY EN KLACHTENREGELING
bij PSIconsult

Klachtenregeling

Klachten over de bejegening of behandeling van je psycholoog kunt je in eerste instantie het beste met je behandelaar bespreken. Indien je er niet uitkomt de praktijkhouder dan kunt je gebruikmaken van de klachtenregelingen van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Deze vereniging kan een onafhankelijke bemiddelaar aanwijzen om het gesprek te begeleiden. Op de websites van de LVVP (https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/) kun je meer lezen over de procedures
. Is de klacht zo ernstig dat deze bemiddeling geen oplossing biedt, dan kun je de klachtencommissie van de LVVP inschakelen. Een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP zijn onderdeel van de klachtencommissie. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de beroepscode voor psychologen. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient je het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen, kijk ook hiervoor op de website van de LVVP voor de procedure.

Geheimhouding

De psychoog werkt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Tijdens de behandeling wordt een persoonlijk dossier bijgehouden over de behandeling. Hierin kun je op verzoek inzage krijgen. Volgens de wet WGBO zijn wij verplicht het dossier minimaal 15 jaar te bewaren, tenzij je zelf anders beslist. Het dossier is vertrouwelijk. Met je verwijzer, meestal de huisarts, wisselen wij informatie uit over de behandeling, hiervoor geef je tijdens het intakegesprek schriftelijk toestemming. Indien je het niet op prijs stelt dat wij informatie aan de verwijzer verstrekken dan kun je dit tijdens het intakegesprek ook bij ons aangeven. Informatie aan derden, zoals de bedrijfsarts (tenzij deze heeft verwezen), zullen wij nimmer zonder jouw toestemming verstrekken.

PRIVACYSTATEMENT Psiconsult

Psiconsult, gevestigd te Broek in Waterland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34390930, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psiconsult met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psiconsult persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Psiconsult;
 3. bezoekers van www.psi-consult.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Psiconsult;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Psiconsult contact opnemen of van wie Psiconsult persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2.Verwerking van persoonsgegevens

Psiconsult verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. c.tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psiconsult zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. gegeneerd worden tijdens eventueel gebruik van e-health-modules en digitale vragenlijsten. Met leveranciers van deze modules en vragenlijsten zijn AVG leveringsverklaringen opgesteld.

3.Doeleinden verwerking

Psiconsult verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psi-consult.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4.Rechtsgrond
Psiconsult verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5.Verwerkers

Psiconsult kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psiconsult persoonsgegevens verwerken. Psiconsult sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6.Persoonsgegevens delen met derden

Psiconsult deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psiconsult deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7.Doorgifte buiten de EER
Psiconsult geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psiconsult ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8.Bewaren van gegevens
Psiconsult bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psiconsult hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Psiconsult van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op (al) onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

10.Wijzigingen privacy statement
Psiconsult kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Psiconsult gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

11.Rechten, vragen en klachten
Je hebt het recht Psiconsult te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je contact opnemen met Psiconsult door een e-mailbericht te sturen aan info@psi-consult.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psiconsult persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psiconsult door een e-mailbericht te sturen naar info@psi-consult.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Kwaliteit

Psiconsult heeft veel ervaring in het geven van behandelingen aan cliënten met uiteenlopende klachten. Psiconsult werkt volgens behandelmethodes die evidence based zijn, meestal vanuit cognitief gedragstherapeutische principes. Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen maken psychologen gebruik van behandelprotocollen en richtlijnen van het Trimbos instituut/Akwa. De richtlijnen voor psychologische zorg kun je hier terugvinden.
 Iedere psycholoog heeft een zogenaamd Kwaliteitsstatuut. Deze is op navraag in te zien.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer op de pagina Cookiebeleid.

Colofon
© 2023 Psiconsult

lvvp-gecertificeerd
big-geregistreerd